петък, 13 април 2012 г.

За пощите, пътуванията и несесерите/ For the Post Office, Travelling and Dressing Cases

Имаме много истории с пощите, нашите Български пощи и това е чудесно - имаме какво да разказваме. Част от тях не са за пред широката публика, но мога да ви разкажа за последната :-):

Беше пратка от Англия, на пликът пишеше Магазин "100 овце", на латиница. Пощаджийката дълго отказваше да ми я даде, като твърдеше че на известието (на което пише магазин "100 овце") е написано нещо неразбираемо :-). Опитах се да й обясня, че това е магазин, който си има име :-). След около 15 минути получих колета си (няма да споменавам, че когато получиш известие за колет, това съвсем не означава, че той вече е наличен за вземане - в бездните и коридорите на пощите се мотае поне 6 часа след като известието е пристигнало на вратата и не дай си Боже, да се намираш до пощите и да се опиташ да си го вземеш веднага :-)). Та, след 15 минути усилено ровене стигнаха до заключението, че ако си управител на нещо - на себе си, на магазин, фирма и т.н. можеш просто да си вземеш пакета, адресиран за "неразбираемото нещо" с лична карта и никакъв друг документ :-). Как да не ги обичаш, с тях винаги е интересно :-)! 
Да не говорим за какви нови и интересни държави научавам от време на време. Понякога получавам пратки от Амазония :-). Не знам дали знаете за тази държава, но съм сигурна, че тя фигурира в списъка с официални държави на пощите. Това е една онлайн страна и там се продават много интересни неща :-)). 

Отплеснах се доста. Лятото някак си е времето с усещане за пътуване, за носене и прибиране, пращане и получаване на разни неща насам-натам. По този повод имаме нови несесери. Формата е стандартна, но видът - не :-). На тях е апликирана пощенска марка и желана дестинация :-).We have many stories with our local postal service, our Bulgarian Posts and that's somehow great - we have many stories to tell. I will tell you the last one :-): We received a parcel from the UK, on the envelope was written Store "100 sheep", after the name of our shop here. The lady at the post office long refused to give it to me, arguing that on the notice for taking the parcel (which writes store "100 sheep") is written something without any sense :-). I tried to explain that this is a shop that has a name :-). After about 15 minutes I got the parcel (I do not have to mention that when you get a notice for a parcel here, this does not mean that the parcel is now available for being taken - into the abyss of post offices and corridors it hangs at least 6 hours after the notice arrives at the door and it is not a good luck, if you are positioned near the post office and therefore try to get it immediately :-)). So after 15 minutes of hard discussions, she came to the conclusion that if you are a manager of anything - yourself, a store, company, etc., you can just pick the package addressed to the "incomprehensible thing" only using your personal documents, nothing more :-). There is always interesting :-)!
I ran off quite. Summer time brings somehow a sense of journey, carrying and storing, sending and receiving things around. On this occasion we have new dressing cases. The format is standard, but the outlook isn’t :-). They have a postage stamp appliquéd and embroidery of a desired destination :-).

Няма коментари:

Публикуване на коментар